હનુમાન ચાલીસા ડાઉનલોડ pdf

હનુમાન ચાલીસા ડાઉનલોડ pdf

હનુમાન ચાલીસા ડાઉનલોડ pdf gujarati hanuman chalisa pdf gujarati hanuman chalisa pdf હનુમાન ચાલીસા ફોટો ડાઉનલોડ    Gujarati Hanuman Chalisa Lyrics શ્રી હનુમાન ચાલીસા ॥ દોહા ॥ શ્રી ગુરુ ચારણ સરોજ રાજ નિજ મનુ મુકુર સુધારી । બારણું બિમલ જાસુ જો દાયકુ ફળ ચારી ॥ બુદ્ધિ હીન તહુ જાનિકે સુમેરોઃ પવન કુમાર । બળ બુદ્ધિ … Read more