હનુમાન ચાલીસા વાંચન

હનુમાન ચાલીસા વાંચન,

હનુમાન ચાલીસા વાંચન  Gujarati Hanuman Chalisa Lyrics શ્રી હનુમાન ચાલીસા ॥ દોહા ॥ શ્રી ગુરુ ચારણ સરોજ રાજ નિજ મનુ મુકુર સુધારી । બારણું બિમલ જાસુ જો દાયકુ ફળ ચારી ॥ બુદ્ધિ હીન તહુ જાનિકે સુમેરોઃ પવન કુમાર । બળ બુદ્ધિ બીડ્યા દેઉ મોહી કરાયુ કલેસ બિકાર ॥ ॥ ચૌપાઈ ॥ જાય હનુમાન જ્ઞાન ગુન … Read more